Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

16:27
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viadojenka dojenka
16:22
Reposted frommrrru mrrru viamikrokosmos mikrokosmos
16:16
16:15
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajustmine justmine
16:11
Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— Marek Hłasko, Następny do raju
Reposted fromintotheblack intotheblack viaou ou
16:07
Reposted frompl pl viakotfica kotfica
16:06
Reposted fromKACHA KACHA vialois-lane lois-lane
16:03
2000 2114
Reposted fromtfu tfu viacrazydunky crazydunky
15:54
9214 6d3f 500
15:52
5322 eee2 500

Hong Kon color blocking, Justyna Zduńczyk

Reposted fromoolong oolong viathatwasntadream thatwasntadream
15:50
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj?
— Maria Goniewicz "Listy do Żony"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viacomiendolirica comiendolirica

May 03 2017

10:11
10:07
2152 4391 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viat-e-x-t t-e-x-t
09:48
8942 b3e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittledina littledina
09:47
09:24
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaanorexianervosa anorexianervosa
09:13
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viatiredeveryday tiredeveryday

July 07 2015

20:14
2836 0bb5
20:14
5685 c59c
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaHogattaa Hogattaa

July 06 2015

12:08
0720 c196
Trzeba mieć zasady.
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viajoder joder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl