Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

15:41
"Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu."
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
15:31
15:28
15:20
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viabadgal badgal
15:16
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadgal badgal
15:14
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viabadgal badgal
15:11
Reposted fromciarka ciarka viabadgal badgal
15:10
15:09
7105 761a 500
Reposted fromhabae habae viajethra jethra
15:08
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viaagatojaa agatojaa
15:04
4585 ea18 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viadupiday dupiday

May 09 2017

14:33
2179 5e1a 500

eba94:

Wow real

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaoblivions oblivions
14:16
nie wiem
czy dni mijają
czy ja mijam
— Halina Poświatowska.
14:16
4159 ac94
Reposted fromsheismysin sheismysin viagabor gabor
14:16
5260 86c9

May 07 2017

15:57
4887 90e9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viablubra blubra
15:34
6895 f10b 500
Reposted fromidiod idiod viaurbanart urbanart

May 06 2017

17:34
5265 1188 500
Reposted frommesoute mesoute viajezderkusie jezderkusie
17:33
17:33
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl